Одлука за избор на кандидат за вработување на неопределено време по основ на распишан оглас во дневни весници на 20.10.2018 година

Mujo 1
Mujo 2
Magde 1
Magde 2