Биланс на состојба во ЈУ Прифатен центар за баратели на азил за 2018 година

Завршна сметка на ЈУ Прифатен центар за баратели на азил во 2018 година