Извештај за финансовото работење на ЈУ Прифатен центар за баратели на азил за 2019 година