Entries by admin

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на  2 (два) извршители на неопределено работно време

            Врз основа на член 110-е од Законот за социјална заштита (Службен весник на РМ број 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 189/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16, 163/17 и 51/18), и член 20-г и 21 точка 1 и 2 од Законот за вработените во јавниот […]