Завршна сметка на ЈУ Прифатен центар за баратели на азил за 2021 година

Завршна сметка на ЈУ Прифатен центар за баратели на азил 2020 година

Биланс на состојба во ЈУ Прифатен центар за баратели на азил за 2018 година

Завршна сметка на ЈУ Прифатен центар за баратели на азил во 2018 година